Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. Definities en begrippen

1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Van Klik naar Klant haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.
1.2. Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Van Klik naar klant heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Van Klik naar Klant zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Van Klik naar Klant.
1.3 Van Klik . naar Klant: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gouda onder nummer 24402986 levert Van Klik naar Klant diensten op het gebied van coaching, trainingen, workshops, lezingen, Social Media, Online Marketing en websites.
1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan Van Klik naar Klant haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Van Klik naar Klant kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.
1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde offerte of programmavoorstel.


ARTIKEL 2. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Van Klik naar Klant
2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden
2.3  Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
2.4 Van Klik naar Klant behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen

ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING

3.1 Offertes van Van Klik Naar Klant zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Van Klik Naar Klant is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Van Klik Naar Klant zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Van Klik Naar Klant te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.
3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Klik Naar Klant niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.
3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Van Klik Naar Klant, dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.
3.4 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Van Klik Naar Klant uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Van Klik Naar Klant, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Van Klik Naar Klant een aanvang is gemaakt.

ARTIKEL 4. Tussentijdse wijziging in de opdracht

4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Van Klik Naar Klant de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING

5.1 Van Klik Naar Klant zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Van Klik Naar Klant niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

ARTIKEL 6. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 Alle aanbiedingen van Van Klik Naar Klant hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Van Klik Naar Klant is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Van Klik Naar Klant zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1 De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Van Klik Naar Klant overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan Van Klik Naar Klant verschuldigd.
7.2 Indien een deelnemer / cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Van Klik Naar Klant. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Van Klik Naar Klant nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Van Klik Naar Klant daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Van Klik Naar Klant op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoon- en/of internetaansluiting.
7.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Klik Naar Klant
.

ARTIKEL 8. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

8.1 In de offerte van Van Klik Naar Klant staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Van Klik Naar Klant voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.
8.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

ARTIKEL 9. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

9.1 Het honorarium van Van Klik Naar Klant en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Van Klik Naar Klant steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Van Klik Naar Klant kan het gehele bedrag van de opdracht of een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.
9.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.
9.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Van Klik Naar Klant over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Van Klik Naar Klant worden opgeschort, dit zonder dat Van Klik Naar Klant dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Van Klik Naar Klant in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
9.4 Is de opdrachtgever in verzuim over de betaling aan Van Klik Naar Klant of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Van Klik Naar Klant te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.
9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is over de betaling van de deelfactuur, dan is Van Klik Naar Klant gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.
9.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Van Klik Naar Klant plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Van Klik Naar Klant gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

ARTIKEL 10. ANNULERINGSVOORWAARDEN

10.1 Indien de opdracht, om redenen die niet aan Van Klik Naar Klant toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

annuleringsvoorwaarden

Vb.1: een deelnemer annuleert op dinsdag een workshop die op de vrijdag aansluitend gehouden zou worden. De annuleringskosten bedragen 100%, te weten cel C/10.3
Vb.2: een geplande halve dag coaching wordt door de klant 4 dagen van tevoren geannuleerd. De annuleringskosten bedragen dan 25% van het overeengekomen tarief. Zie cel D/10.6
Vb.3: een coaching afspraak van 1 uur voor woensdagmiddag wordt op de maandag ervoor geannuleerd. De annuleringskosten zijn nihil. Was de afspraak pas op dinsdag geannuleerd dan bedragen de annuleringskosten 100%. Zie respectievelijk del C/10.5 en B/10.5

ARTIKEL 11. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

11.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.
11.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 12. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
12.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Van Klik Naar Klant desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.
12.3 Van Klik Naar Klant mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Van Klik Naar Klant houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Van Klik Naar Klant en haar medewerkers en partners zijn nooit aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Van Klik Naar Klant geleverde zaken en/of diensten.
13.2 Daarnaast is Van Klik Naar Klant nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Van Klik Naar Klant rust slechts een inspanningsverplichting. (zie ook artikel 5).

ARTIKEL 14. MEMBERSHIP

14.1 Als je member bent van de Online Business Academie in de online leeromgeving (Online of VIP) (voormalig Marketing & Money Movement) heb je toegang tot alle trainingen en informatie zolang je lid (member) bent. Het membership (toegang) gaat in op de datum waarop VanKlikNaarKlant.nl de betaling heeft ontvangen.
14.2 Door het aankopen van het membership wordt VanKlikNaarKlant.nl geautoriseerd om de maandelijkse membershipkosten, tegen het dan geldende tarief, af te schrijven via de geselecteerde betalingsmethode. Van Klik naar Klant behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen. Wijzigingen zullen door VanKliknaarKlant.nl onder meer middels de website vooraf bekend worden gemaakt. 
14.3 Beëindiging van het membership 'Online Business Academie)' (voormalig Marketing & Money Movement) kan maximaal 48 uur voordat de nieuwe factuur wordt verzonden of de automatische incasso wordt geïnd.  Member kan het membership op elk gewenst moment opzeggen via e-mail en/of via zijn of haar account.
14.4 Na verzending van de factuur voor een nieuwe periode (maand, kwartaal of jaar) bestaat een betalingsverplichting. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk. 
14.5 VanKlikNaarKlant.nl is gerechtigd om het membership met onmiddellijke ingang onmogelijk te maken en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien VanKlikNaarKlant.nl niet in staat is de verschuldigde vergoeding via de opgegeven betaalmethode te incasseren, of indien een reeds geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd.
14.6 Bij het storneren of het cancellen van de automatische incasso (zonder toestemming van ons), voordat alle termijnen zijn voldaan, blijft de betalingsverplichting bestaan en zal je voor de resterende termijn(en) een factuur ontvangen. 
14.7 Bij beëindiging van het membership is geen inzage of aanspraak (ten opzichte van de trainingen, informatie en overige in de membership) meer mogelijk.

14.8 VanKliknaarKlant.nl verricht geen terugbetalingen of crediteringen voor gedeeltelijk gebruikte producten. 
14.9 Je hebt toegang tot je membership zolang je lid (member) bent. Als je jouw membership beëindigt, vervalt de toegang vanaf de datum dat je lidmaatschap is beëindigd. 
14.10 Bij beëindiging van het membership komen alle aanspraken tegenover VanKliknaarKlant.nl te vervallen.

ARTIKEL 15. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

15.1 Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Van Klik Naar Klant voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Van Klik Naar Klant. Datzelfde geldt ook voor de door Van Klik Naar Klant uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Van Klik Naar Klant. Op alle door Van Klik Naar Klant ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht. 

ARTIKEL 16. GEHEIMHOUDING

16.1 Van Klik Naar Klant is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Van Klik Naar Klant houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

ARTIKEL 17. PRIVACY

17.1  Lees hier alles over de privacy voorwaarden.

ARTIKEL 18. BIJZONDERE BEPALINGEN

18.1 Van Klik Naar Klant behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Van Klik Naar Klant.
18.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.
18.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

>